Vedtægter for borgerforeningen

Vedtægter for Haunstrup Borgerforening

§1 Foreningen omfatter Haunstrup og omegn og optager medlemmer som er bosidende i Haunstrup eller omegn

§2 Foreningens formål er, at arrangere sammenkomster og lignende som har interesse for foreningens borger.

§3 Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indtrædelsen udleveres foreningens vedtægter og medlemskort mod indbetaling af medlemskontingentet for et år, kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen. Kontingentet udgjorde i 2011, 100 kr. for en husstand og 50 kr. for enlige. Foreningens vedtægter kan ses på borgerforeningens hjemmeside (www.haunstrup.info)

§4 Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden, eller hvis medlemskontingent ikke indbetales inden årets udgang.

§5 Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Mødes skal skriftlige varsles, til medlemmerne, mindst 14 dage før mødet afholdes. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Når Bestyrelsen eller mindst ¼ del af medlemmerne forlanger det, skal der afholdes ekstra generalforsamling. 

 

§6 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kassere og sekretær (Valget gælder for to år ad gangen). Der vælges to revisorer. Valget gælder for to år. Er til valg på skift. Ethvert medlem er pligtigt til at modtage valg til bestyrelsen, men frit stillet over for genvalg.

§7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det nødvendigt, eller hvis de øvrige medlemmer ønsker det. Kassereren opkræver kontingentet og er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for foreningens midler. Kassereren fremlægger årligt foreningens regnskab til godkendelse på det ordinære generelforsamling.

§8 Ved foreningens eventuelle opløsning må dens midler ikke deles, men generalforsamlingen tager da bestemmelse om deres anvendelse. 

Oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling den
14. februar 1947, ændret på ordinær generalforsamling den
24. februar 1994 og igen på ordinær generalforsamling den
20. februar 2003, samt på ordinær generalforsamling.
den 05. marts 2009.
Den 09. marts 2011 vedtægternes ordlyd ændres til ny dansk