Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse 2021

Bestyrelsen består af

Ole Pedersen - formand
stensmedjen2@gmail.com

Ruth Videbæk - kasserer
revrutjen@gmail.com

Kaj Andersen - næstformand
kajand@live.dk

Martha Kombak - sekretær
makombak@hotmail.dk

Lindy Bang - arkivar

banglindy@gmail.com  

 

 

Vedtægter for Haunstrup lokalhistoriske Museum
§ 1
Museets navn og hjemsted er Haunstrup lokalhistoriske Museum, Haunstrup.

§ 2
Museets formål er:
1) at indsamle, registrere og opbevare genstande, arkivalier, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Haunstrup sogn, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid,
og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter vedtagne regler.
2) at varetage samtlige interesser vedrørende Jens K. K. Lings’ bog om Haunstrups historie ved at udgive og sælge bogen.

§ 3
Museets indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, hvilket vil sige, at intet af det kan udskilles til privat eje eller blive solgt. Arkivalier [og genstande] kan klausuleres.

§ 4
Bestyrelsen har ansvaret for, at museets samling opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og [så vidt forholdene tillader det] offentlig tilgængelig med en fast åbningstid.

§ 5
Museets midler tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne og bidrag fra sponsorer. Medlemskontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Som medlem kan optages enhver, der betaler det fastsatte kontingent.
Når kontingentet er betalt, modtager medlemmet museets vedtægter.

§ 7
Der arrangeres mindst én sammenkomst om året for medlemmerne, som har gratis adgang til museet i dets åbningstider.

§ 8
Museets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer, som er valgt af generalforsamlingen.

§ 9
Museet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som på den ordinære generalforsamling vælges blandt museets medlemmer for 2 år ad gangen. Suppleanter er på valg hvert år. Ved museets første ordinære generalforsamling afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Valgene foregår skriftligt.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og museumsleder (kontaktperson) og fastsætter sin egen forretningsorden. Jobbet som museumsleder kan være et supplement til et af de øvrige jobs.

§ 11
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg.

§ 12
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når vedkommende finder det nødvendigt, eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Mødet indkaldes med 8 dages varsel. Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden skal være til stede, for at man kan træffe en gyldig beslutning. Mødet ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Beslutning tages ved simpelt stemmeflertal. Alle vedtagelser og afgørelser nedfældes af sekretæren i et referat, der arkiveres.

§ 13
For museets forpligtelser hæfter kun dets tilstedeværende formue.

§ 14
Den ordinære generalforsamling, som er museets øverste myndighed, afholdes hvert år senest 1. april på et af bestyrelsen fastsat sted. Mindst 3 uger før indvarsles medlemmerne skriftligt eller ved annonce med angivelse af dagsorden. Forslag om sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning om museets virke i det forløbne år.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4) Valg af bestyrelse og suppleanter (de to, der får flest stemmer uden at komme i bestyrelsen, er suppleanter).
5) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
6) Fastlæggelse af kontingent.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt (under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger).

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt krav om det til formanden og vedlægger en nøjagtig beskrivelse af sagen, der ønskes behandlet. Senest en måned efter at formanden har modtaget begæringen, indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 16
Alle sager, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end én fuldmagtsgiver.

§ 17
For at vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller en eventuel nedlæggelse af museet er gyldig, kræves, at vedtagelsen finder sted på en ordinær generalforsamling, at mindst ¾ af medlemmerne er til stede eller er repræsenterede, og at ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtages forslaget uden tilstedeværelse af ¾ af medlemmerne, indvarsles inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes med almindelig stemmeflertal, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede eller er repræsenterede. Denne varsling kan udsendes sammen med den første indkaldelse.

§ 18
I tilfælde af museets nedlæggelse bestemmer generalforsamlingen, hvem museets eventuelle formue skal tilfalde. Genstandene skal overdrages til Herning Museum, og fotos og arkivalier skal overdrages til Det Lokalhistoriske Arkiv i Herning.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Haunstrup Skole den 14.1.1997.

Martha Kombak
dirigent


§ 3 fik på den ekstraordinære generalforsamling i Kirkehuset den 11.8.1999 tilføjet ”og genstande”.

Niels Halborg
dirigent


§ 4 fik på den ekstraordinære generalforsamling i Haunstrup Huset den 11.3.2013 tilføjet ”så vidt forholdene tillader det”.

Lars Vestergaard
dirigent

 

 

/a.f. 2016