Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Haunstrup lokalhistoriske Museum 20.2.2019
Formanden bød velkommen til forsamlingen, som til indledning sang ’Velkommen, lærkelil’.
Generalforsamlingens første punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Nørgaard, der valgtes og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning var en gennemgang af alle årets arrangementer og en opfordring til at besøge Museet, når cafeen holder åbent. Der er for tiden 104 medlemmer, som modtager medlemsbladet – for størstedelens vedkommende via e-mail. Det understregedes, at det er vigtigt at meddele adresseændringer, når de forekommer. En enkelt aflevering blev omtalt, nemlig fra Ingrid Feldborg af en ekstern harddisk med Arne Feldborgs efterladte materiale med relation til Museet, som nu venter på bearbejdning. Beretningen blev godkendt.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab var endnu en succeshistorie, idet der var budgetteret med et underskud på 3.300 kr., men der blev et overskud på 2.734,45 kr. Også kassererens beretning blev godkendt.
Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Guttorm Hansen, Ole Pedersen og Martha Kombak, der alle var villige til at modtage genvalg og blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Lindy Bang og Peder Lyhne.
Valg af revisorer: Anna-Grethe Lyhne og Evald Videbæk genvalgtes. Det samme gjorde revisorsuppleanten Jørgen Nørgaard.
Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 200 kr. per person eller 300 kr. per samboende par, hvilket blev vedtaget.
Indkomne forslag var der ingen af.
Der var ingen, der havde noget at bidrage med under punktet evt., hvorfor dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Ovenpå denne hurtigt afviklede generalforsamling takkede formanden dirigenten, og vi sang ’Som en rejselysten flåde’. Kaffebordet med franskbrødsmadder og småkager var klar, og så gik snakken lystigt.
Aftenens anden afdeling blev indledt med, at vi sang: ’Jeg bærer med smil min byrde’. Martha læste en 250 år gammel kirkebogsindførelse om en kongelig tilladelse til at hæve en trolovelse. Således sat tilbage i tiden fik Ole Pedersen ordet.
Ole fortalte om Den spanske Syge, der var to influenzaepidemier oveni hinanden i 1918-20. Man mener, at den på verdensplan krævede 30-50 millioner ofre, mens 1. Verdenskrig tog 20 millioner liv. Af Danmarks godt 3 millioner indbyggere var ca. 140.000 smittede, hvoraf 14.000 døde. Globalt var 500 millioner af klodens 4 milliarder smittet. Navnet fik den, da det var lettere at omtale sygdommen i Spanien, der var neutral under 1. Verdenskrig, og da den fik megen omtale i netop Spanien, fordi landets konge blev smittet. Man antager, at den er kommet med amerikanske soldater, da de kom til Bordoux og omegn, hvor sygdommen dukkede op. Det var især 20-40årige, der bukkede under, måske fordi de ikke var født og derfor ikke havde nogen immunitet fra det seneste alvorlige influenzaudbrud i 1880erne. En lille dreng, der døde på epidemisygehuset i Herning, er den eneste fra Haunstrup, vi kan forestille os, kan være smittet med Den spanske Syge, men bevis har vi ikke.
Fortællingen gav anledning til spørgsmål og kommentarer, hvorefter der blev rundet af med tak til alle deltagende og medvirkende. Johannes Pedersen sang igen for, da de 39 fremmødte afsluttede programmet med ’Fred hviler over land og by’.