Generalforsamling 2017

Generalforsamling 1 mar 2017 blev ledet af Jens Rosendahl.

Formanden bød velkommen.

Og det var jo obligatorisk, at vi måtte synge Kaj Munks ”Hvad var det dog, der skete” til indledning.

Generalforsamlingen fulgte vedtægterne:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jens Rosendahl, som blev valgt uden modkandidater. Han indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og ingen protesterede mod dets afholdelse.

  2. Formandens beretning afspejlede optimisme. Den lejede bygning har fået nyt tag, så regnvand kan holdes ude. Sommerarrangementet var pænt besøgt med 40 deltagere på Fjelstervangvej 26 og 28. Den gamle Café er blevet en succes og besøges flittigt. Medlemsskaren er på 99 personer. Bladet, som nu er
    udkommet over 40 gange, sendes fortrinsvis elektronisk. Derfor er det vigtigt, at vi har opdaterede e-mailadresser. Beretningen blev godkendt.

  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab viste et overskud på ca. 10.000 kr., som hovedsageligt skyldes tilskud fra fonde. Det er overordentligt positivt, at det har været muligt at præstere et regnskab uden underskud. Regnskabet blev godkendt.

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Arne Feldborg, Ole Pedersen og Martha Kombak, som alle blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Guttorm Hansen og Doris Haunstrup.

  5. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Revisorerne Anna-Grethe og Evald Videbæk blev genvalgt. Det samme gjorde revisorsuppleanten Jørgen Nørgaard.

  6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 200 kr. pr. person eller 300 kr. pr. samboende par, hvilket blev vedtaget.

  7. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.

  8. Der opfordredes til fortsat at ansøge fonde med begrundelse i det sociale fællesskab, der udfoldes i Den gamle Café.

Dirigenten afrundede generalforsamlingen med tak, hvorefter vi sang endnu en forårssang, ”Nu lakker det ad tiden småt”. Ruth Videbæk havde sammen med hjælpere fremtryllet kaffe og madder, som vi nød, før vi gik til aftenens andet hovedpunkt. 

”Venner, ser på Danmarks kort” blev sunget, hvorefter Ole Pedersen stod for det historiske indslag, der kiggede 100 år tilbage.

Året 1917 var ikke specielt skelsættende i Haunstrup. Af kirkebogen ses dog, at 11 drenge og 6 piger blev født, 4 drenge og 6 piger blev konfirmeret og 5 par blev viet. Desuden var der en hjemmedåb, som lærer Thomsen foretog. Så der må kigges længere ud for at finde fælles historie. Salget af De vestindiske Øer d. 31.3.1917 betød, at USA fraskrev sig retten til at gøre krav på tilstedeværelse i Grønland, hvilket var skelsættende. Det var det også, at Tyskland samme år erklærede uindskrænket ubådskrig, hvilket medførte, at USA gik med i krigen.

Det blev et meget underholdende indslag om en af aktørerne ved salget af de danske besiddelser i 1917, flådeofficeren og forfatteren Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld (1861-1924) og hans oplevelser på flere kontinenter. Hans drengebøger er måske også blevet læst i Haunstrup.

Til afslutning fik alle 27 deltagere tak for medvirken til en god aften. Vi sang ”Sig månen langsomt hæver”, og Ruth omtalte en udvidet åbningsdag d. 14.6. kl. 16.00 som markering af, at Museet har rundet sin 20 års dag.

 

/a.f. 2017