Generalforsamling 2018

Haunstrup lokalhistoriske Museums generalforsamling 21.2.2018 i Haunstrup Huset
Formanden, Ole Pedersen, bød velkommen. Og de 36 deltagere sang ’Velkommen lærkelil’. Herefter fulgtes dagsordenen.
1. Valg af ordstyrer. Jens Rosendahl blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsorden godkendtes af forsamlingen.
2. Formandens beretning. Formanden fortalte om de tre arrangementer 14.6., 9.8. og 13.9., der har været afholdt med god opbakning. Over 100 medlemmer er rundet, hvoraf de fleste modtager medlemsbladet elektronisk. Arne Feldborgs materiale (hjemmesiden hammerum-herred.dk) er overgået til dis-danmark (en interesseorganisation for slægtshistorikere). Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab viste et overskud på 1.486,07 kr. Der er søgt og modtaget tilskud til aktiviteter både i 2017 og 2018. Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Ruth Videbæk og Kaj Andersen, som begge blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Lindy Bang og Peder Lyhne.
5. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Revisorerne Anna-Grethe Lyhne og Evald Videbæk genvalgtes. Ligeledes genvalgtes revisorsuppleanten Jørgen Nørgaard.
6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet, dvs. 200 kr. per person eller 300 kr. per samboende par. Det vedtoges at fastholde kontingentet.
7. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
8. Evt. Oda Jakobsen foreslog et emne til en udflugt, nemlig en guidet rundtur i Søby Brunkulslejer. Helmer Olesen rettede tak til Ruth og Herluf Videbæk for deres engagement. Ruth Siggaard sagde tak til bestyrelsen. Herefter afsluttedes generalforsamlingen, idet dirigenten takkede forsamlingen for usædvanlig god ro og orden.
Formanden takkede Jens Rosendahl for at lede generalforsamlingen, hvorefter vi sang ’Jeg elsker den brogede verden’. Ruth og Guttorm havde sørget for kaffe med madder og søde bidder, som blev indtaget under livlig snak ved bordene.
Aftenens historiske afdeling blev indledt med, at vi sang ’Vort modersmål er dejligt´. Martha gjorde opmærksom på, at 21.2. er FNs modersmålsdag. Fædreland og modersmål er vi rundet af, og det har givet os vores identitet.
Hermed overlod hun ordet til Søren Groth Petersen fra Herning, der fortalte fra sine morforældres tid i Haunstrup. Han tilbragte selv en del af sin tidligste barndom hos dem og begyndte også sin skolegang i Haunstrup. Små morsomme oplevelser blev fremdraget. Hans videre livsforløb bragte ham til både USA og Sverige. Hans interesse for slægtshistorie førte automatisk til interesse for lokalhistorie og dermed Haunstrups historie. På sin morfars side kan han fremvise en imponerende slægtstavle med rødder i lavadelen i Italien i det 11. århundrede, fordi der er skrevne kilder.
Da fortællingen og spørgsmålene ebbede ud, takkede Martha alle deltagende og medvirkende, hvorefter der sluttedes af med sangen: ’Dagen går med raske fjed’.